EFOP-3.2.1-15 „Tehetségek Magyarországa”

Kedvezményezett neve: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 · a projekt címe: EFOP 3.2.1 - 15. Tehetségek Magyarországa

· a szerződött támogatás összege: 6 066 242 035 Ft.

· a támogatás mértéke (%-ban): 100%

· a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31

· projekt azonosító száma: EFOP-3.2.1-15-2016-00001

Az EFOP-3.2.1-15 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére. Ennek megfelelően célja a tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó szolgáltatások kialakítása, a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfejlesztése, összekapcsolása és koordinációja, a hozzáférési egyenetlenségek korrigálása, a tehetség kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok és szolgáltatások támogatása, valamint a célcsoport környezetének bevonása a hatékony beavatkozások érdekében. A tevékenységek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben és összhangban valósul meg, így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított.

A Tehetségek Magyarországa kiemelt uniós projekt a Nemzeti Tehetség Központ (illetve korábban az Új Nemzedék Központ) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége konzorciumában valósul meg 2016. január 4. és 2020. december 31. között a fejlesztendő régiókban. A Nemzeti Tehetség Központ konzorciumvezetőként vesz részt a projekt megvalósításában.

A projekt által kitűzött célok maradéktalan teljesítése érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

 • A tehetségszűrés, -azonosítás rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztése, pilot programok megvalósítása

 • Kutatások és jó gyakorlatok azonosítása a tehetséggondozásban

 • Tehetségtámogató környezet kialakítása

 • Tömbösített fejlesztő rendezvények, csoportos, valamint speciális egyéni támogatások

 • Minősített Tehetséggondozó Műhelyek támogatása

 • A tehetségsegítés regionális rendszereinek koordinációja, fejlesztése

Mindezen célok elérését négy alprojekt koordinálja, az alábbi bontásban:

1. Módszertani Alprojekt

 

A Módszertani Alprojekt feladata a mérési rendszer és mérőeszközök fejlesztése, valamint kutatások végzése. Egyrészt egy online tehetségszűrést, -azonosítást támogató rendszer fejlesztése zajlik, amely 2020. december 31-én zárul majd le. A rendszer tesztelése pilot mérések során történik. A jelenleg elérhető 3 mellett folyamatban van további mérőeszközök adaptálása és rendszerbe illesztése is. Az online rendszer mellett papír-ceruza tesztek is készülnek, zajlik a Woodcock-Johnson IV intelligencia teszt adaptálása, valamint új fejlesztésű kreativitás tesztek és tanári értékelőskálák standardizálása történik.

Az alprojekt másik nagy feladatcsoportjában, a kutatási területen 16 kutatás valósul meg a tehetséggondozás különböző részterületein az egyéni szinttől az intézményi szinten keresztül a munkaerőpiaci tehetséghasznosulás kérdésköréig.

 

A tehetségszűrés, -azonosítás rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztése, pilot programok megvalósítása

Egy komplex tehetségazonosítási, -szűrési rendszer és ehhez kapcsolódó eljárásrend kerül kialakításra és kipróbálásra a fejlesztendő régiókban, amely egyéni tanulói szintű visszajelzések segítségével megalapozza és segíti a tehetségeket támogató különböző szereplők szakszerű munkáját.

A projekt keretében kerül sor a tehetségazonosítási, -szűrési rendszerben mérni kívánt tehetségterületek körének meghatározására, a használt komplex mérőeszközök kiválasztására, kialakítására, valamint a tehetségazonosítási, -szűrési rendszert támogató online elektronikus rendszer kialakítására. Az elektronikus rendszer online felületén megjeleníti a mérőeszközöket, lehetővé teszi azok online kitöltését, rögzíti a kitöltések során elért eredményeket és segíti az eredmények feldolgozását. Az eredmények alapján felhasználási jogosultság szerint különböző mélységű statisztikai összesítéseket és egyéni tanulói szintű visszajelzéseket nyújt a tanulók, pedagógusaik és szüleik számára. Mind a tehetségazonosítási, -szűrési rendszer mérőeszközei, mind a kialakított online elektronikus rendszer pilot programok segítségével kerül kipróbálására, továbbfejlesztésre.

A tehetségazonosító, -szűrőrendszerhez tartozó, illetve az egyéni helyzetben használható mérőeszközök segítségével végzett szűrési, azonosítási tevékenységek eredményei bemenetként szolgálnak a tehetséggondozási tevékenységekhez, ezen belül illeszkednek a projektben megvalósuló, több tehetségterületet érintő, változatos fejlesztési lehetőségekhez.

 

Kutatások és jó gyakorlatok azonosítása a tehetséggondozásban

A kutatási témák úgy kerültek meghatározásra, hogy elsősorban a hazai kutatások hiányterületeit érintsék, illetve a tehetséggondozás tartalmi, szervezeti keretein kívül a tehetséggondozó rendszerek hatásaira is kitérjenek.

A kutatások egy része a tehetséggondozás optimális környezetének rendszerbe foglalásához, fejlesztéséhez szükséges feltáró vizsgálatokat valósít meg. Azonosítja, csoportosítja a tehetséggondozás érdekében rendelkezésre álló, a potenciálisan mozgósítható és az igényelt (humán, gazdasági, infrastrukturális, innovációs) erőforrásokat, illetve intézményi és hálózati jó gyakorlatokat tár fel. Segíti a tehetséggondozásban érintett szakemberek implicit hiedelmeinek, attitűdjének, előzetes ismereteinek, gondolkodásmódjának megismerését.

A tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása kiemelt szempont a projekt megvalósítása során, ezért külön kutatás tárja fel a tehetséggondozáshoz való hozzáférés hiányosságait, problémáit, a pozitív megküzdés elemeit.

További kutatások a tehetséggondozással kapcsolatos igényekre, elvárásokra (köztük a tehetséges diákok és szülők, valamint munkaerő-piaci szereplők elvárásaira) vagy azok hatásaira fókuszál, segítve a tehetségtámogató környezet kialakítását és a hazai nevelési és oktatási intézménytípusok közötti átjárhatóságot, tehetségbarát oktatási rendszer kialakítását. A kutatási témák egy része a tehetséges gyermek/tanuló pszichológiai jellemzőinek, illetve a tehetségek pályájának vizsgálatára, valamint a makroszintű munkaerő-piaci tehetséghasznosulásra és a tehetségpotenciál vizsgálatára irányul.

A kutatási eredmények kiadványok, publikációk, rendezvények, belföldi és külföldi műhelymunkák formájában kerülnek disszeminálásra. Az eredményekre támaszkodva stratégiai javaslatok kerülnek kidolgozásra, amelyek többek között a tehetséggondozás vonatkozásában megújítják és gazdagítják a pedagógusképzést, és segítik a projekt további feladatainak megvalósulását.

2. Képzési és Programfejlesztési Alprojekt

 

A tehetségek széleskörű felismerése és a tehetségek kibontakozása terén alapvető prioritásként határozható meg a tehetségtámogató környezet kialakítása, az oktatási intézményeken belüli és kívüli szereplők bevonása, a szülők szerepének megerősítése.

A tehetségfelismerési, -gondozási feladatok eredményessége szempontjából fontos, hogy a pedagógusok mellett a szülők, a kortárscsoport és a tágabb közösség is ismerje és segítse a tehetségazonosítás céljait, folyamatát. Ezeknek a szereplőknek a bevonása (rendezvények társadalmi érzékenyítő rendezvények szervezése, információs anyagok megjelentetése, a médiában való megjelenés segítségével) nagyban erősítheti a fejlesztő tevékenységek hatékonyságát, a tehetségek számára pedig a megfelelően felkészült, elfogadó és támogató környezet kialakulását.

A pedagógiai környezet, ezen belül az intézmények minőségének és méltányosságának biztosítása a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusok és a tehetséggondozásban közvetlenül közreműködő szakemberek számára szervezett érzékenyítő képzések, tréningek, műhelybeszélgetések segítségével valósítható meg. Ezeken lehetőség nyílik olyan, komplex, tehetségfejlesztő jó gyakorlatok, innovatív fejlesztési technikák megismerésére, elsajátítására, amelyek a tehetséggondozás során segítik munkájukat, különösen a hátrányos helyzetű diákok tehetségének sikeres kibontakoztatásában, személyiségük fejlesztésében, motivációjuk, önértékelésük erősítésében. A képzési és műhely-programok részben a projekt keretében kialakított tananyagokkal és gyakorlatorientált programokkal valósulnak meg.

Az alprojekt 7 saját fejlesztésű akkreditált pedagógus-továbbképzést valósít meg a fejlesztendő régiókban. 60 képzési alkalom került meghatározásra a 2019 októbere és 2020 júniusa közötti időszakban. Továbbá a 12-16 éves tanulók számára „Tudomány, én szeretlek!” természettudományos tehetséggondozó, egynapos pályaorientációs programok megvalósítása tartozik az alprojekt tevékenységei közé.

A „Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolítására és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok koordinálására” című képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tehetségek felismerését támogató, a tanulási szokásokhoz jól illeszkedő, a projekt keretében kifejlesztett online mérőeszközök (lásd: Módszertani Alprojekt) használatát.

További akkreditált pedagógus-továbbképzések, melyek az intézményi és pedagógusi igények szerint nevelőtestületi vagy nyílt képzés formájában kerülnek meghirdetésre:

 • A projektpedagógia és az élménypedagógia lehetőségei a műszaki- és természettudományi szemléletformálásban, tehetséggondozásban

 • A tehetség felismerése és gondozása az iskolában

 • A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és a komplex tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a tehetséggondozásban

 • Személyiségformálás tehetségmentorálással – Tehetségek szocio-emocionális és motivációs erőforrásainak fejlesztése

 • Tehetségbarát tanítási módszerek

 • Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára. Tehetségmentor képzés tehetséggondozó szakemberek részére

A „Tudomány, én szeretlek!” a projektben fejlesztett, természettudományos és műszaki terület iránt érdeklődő tehetséges tanulók részére kidolgozott, tanórán kívüli, egynapos csoportos gazdagító program. A program interaktív, élménypedagógiai elemekre épül.

3.   Tehetségbarát Társadalmi Kommunikáció Alprojekt

 

A projekt eredményeinek megismertetését, tudás- és tapasztalatcserét, tágabb értelemben a tehetségbarát társadalmi környezet támogatását szolgálják rendezvényeink, programjaink. A tehetségsegítés szakmai és társadalmi beágyazódását tömbösített fejlesztő rendezvényekkel, csoportos és egyéni speciális támogatásokkal segíti a projekt. A fejlesztő rendezvények célja, hogy a tehetséggondozó intézményrendszer által területi, szociális, kulturális okokból el nem ért tehetséges fiatalok hozzáférjenek megfelelő szintű szolgáltatásokhoz, információkhoz és támogatási lehetőségekhez, ezáltal is csökkenjenek a területi egyenlőtlenségek.

A tevékenységcsoport fókuszában így a különböző szakmai támogatások, rendezvények állnak, amelyek résztvevői elsősorban a zenei, a testi-mozgásos és a vizuális-téri tehetségterületeken tehetséges tanulók és fiatalok, illetve a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek és érdeklődők. A programok ezen túlmenően segítséget nyújtanak a bevontaknak a pályaválasztás és a térbeli mobilitás terén is, konkrét pályaismereti információkat nyújtanak, illetve segítséget nyújtanak a tehetség kreatív alkalmazása, a vállalkozói készségek fejlesztése, az innovativitás, az önálló információszerzés területén is.

A 2020-as évben, az előttünk álló időszakban a projekt keretében végzett kutatási eredményeinket neveléstudományi és köznevelési konferenciákon, szakmai rendezvényeken disszemináljuk. Megszervezzük ismét a gardneri tehetségterületek bemutatásához kapcsolódó rendezvényünket, a nagy sikerű Tehetségfesztivált. A sportprojektelemek társadalmi hozzáférésének javítása érdekében a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve folytatódik az országos szervezésű Kisiskolák Sportversenye programunk. Folytatjuk nemzetközi hírű szakemberek közreműködésével megvalósuló komplex, kreatív, népszerűsítő rendezvényeink, valamint a térségbeli szakmai együttműködést erősítő Tehetségutak Közép-Európában elnevezésű tehetségkonferenciák sorát is.

A tudományos tehetségkonferencia-sorozatot a hazai tehetséggondozás eredményeinek tudományos igénnyel történő bemutatására és megvitatására hoztuk létre. A konferencia-sorozat első alkalma „Tehetségbarát iskola” címmel 2018 decemberében valósult meg, ahol döntően az ÚNK már lezárult tehetségügyi kutatásainak eredményeit mutattuk be. 2020-ban „Kövesd a tehetséget!” című konferencián tervezzük bemutatni legfrissebb lezárult kutatásaink eredményeit a tehetségek követése, a tehetséges diákok motivációi, jövőképük, iskolai karrierjük, illetve tehetség életpálya-mintázatok témakörökben.

A Tehetségfesztivál szervezésével a cél egy gyerekeket, szülőket, pedagógusokat egyaránt inspiráló és a tehetségkibontakozás lehetőségeiről gazdag, élményszerű ismereteket nyújtó interaktív és a családi feltöltődést is szolgáló rendezvény megvalósítása, valamint információt adni azokról a lehetőségekről, amelyek a tehetséges fiatalok életpálya-építését és a tehetségvesztés csökkentését támogatják. A programon tehetséges gyermekek részére biztosítunk bemutatkozási és fellépési lehetőséget, a tehetséggondozó szakemberek és a szülők pedig újabb információkkal gazdagodhatnak és kapcsolatokat építhetnek. A gyereknap idejére tervezett szabadtéri programon tehetségterületek szerint szervezett interaktív sátrak, szabadtéri játékok, beszélgetések, előadások és színpadi produkciók várják az érdeklődőket. Az interaktív sátrakban a hazai tehetséggondozás kimagasló műhelyeinek képviselői várják a családokat foglalkozásokkal, tanácsadással, játékokkal. A gyerekek számára példaképet jelentő művészekkel, tudósokkal, sportolókkal folytatott színpadi beszélgetések szintén inspirációt jelenthetnek a fiataloknak, ahogy a tehetséges gyerekek, fiatalok és a felnőtt előadók produkciói is.

A Tehetségutak Közép-Európában tehetségkonferencia a szomszédos országokkal és a közép-európai térséggel való tehetséggondozás-szakmai kapcsolatok kiépítését szolgálja. A térség országai meglévő tudásának, tapasztalatainak és jó gyakorlatainak megosztása segítheti a közös gondolkodást, a megoldások hatékony megtalálását. A kétnapos konferencia tervezett témája a tehetségmegtartás, melyet több, a tehetségek megtartásában érintett szereplő nézőpontjából, összefüggéseiben tervezünk megvizsgálni: általános- és középfokú köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve a munkaerőpiac kapcsán, valamint figyelembe véve az állami tehetségmegtartó programok és kezdeményezések lehetőségeit, stratégiai szintű tehetséggondozási modelleket Magyarországon és Közép-Európában egyaránt. Külön foglalkozunk a felsőoktatási intézmények tehetségfejlesztést, -megtartást szolgáló, illetve a munkaerőpiaci szereplők tehetségmenedzsment programjaival.

A Nemzetközi tehetségügyi konferencia kiemelt célja, hogy megerősítse a hazai tehetségügyi kutatások nemzetközi kötődéseit, bekapcsolja hazánkat a tehetségről szóló kutatások nemzetközi diskurzusába, valamint a nemzetközi szakmai ismeretek átadása a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusoknak és más szakembereknek. A konferencia tervezett központi témája a tehetséghasznosulás. Arra keressük a választ, hogy milyen szakmai szempontok szerint érdemes különböző tehetséggondozó rendszereket, programokat működtetni annak érdekében, hogy a tehetségígéretként azonosított gyerekek, fiatalok képességeiket kibontakoztatva tanulmányaikat a legjobban tudják hasznosítani felnőtt korukban, mik a jövő szakmái, mik azok a kulcskompetenciák, amelyekre építeni érdemes például többterületi tehetség esetében a karriertervezés, pályaorientáció során. Az előadásokat és szekcióbeszélgetéseket ösztöndíjas fiatal kutatók angol nyelvű előadásai egészíti ki.

 

4.    Minősített Tehetséggondozó Műhelyek Alprojekt

A „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt európai uniós projekt keretében működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek olyan tehetséggondozó mintaintézmények, amelyek kiemelten tehetséges fiatalokra irányuló tehetséggondozó, tehetségfejlesztő tevékenységet végeznek, tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok és szakemberek számára tehetségszakmai támogatást és szolgáltatást nyújtanak, valamint egymással hálózatot alkotnak.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) kiválasztásával és támogatásával megvalósíthatóvá válik a projektnek az a célkitűzése, hogy kiemelkedő tehetséggondozási eredményekkel rendelkező műhelyek egyenletes lefedettséggel legyenek jelen a fejlesztendő régiókban. Az MTM-ek nevelési-oktatási intézményben működő, kiemelten tehetséges tanulók gondozását támogató szakmai csoporttal és programmal rendelkező intézmények, amelyek meghatározott földrajzi környezetben mintaintézményi szerepkört töltenek be: komplex tehetséggondozó programokat működtetnek, segítik az innovációk helyi multiplikálását, illetve bekapcsolódnak térségük tehetségekkel foglalkozó szereplőinek hálózati együttműködésébe. A velük együttműködésben részt vevő köznevelési intézmények számára nyújtott szakmai konzultáció, illetve a tanulók számára biztosított mentori tevékenységek mellett részt vesznek a helyi tehetségprogramok kidolgozásában, a tehetségszűrési, -azonosítási rendszerek bevezetésében, támogatják az intézményi szaktanácsadási tevékenységet és rendezvények szervezésében, lebonyolításában vesznek részt.

MTM-nek az az intézmény minősül, amely egy minősítési eljárás során elnyerte a „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címet. Az MTM cím öt évre adományozható. Az egyenletes területi lefedettséget biztosító MTM-hálózatnak a fejlesztendő régiókban 31 intézmény a tagja. Hazai, NTP forrásból további 4-4 minősített tehetséggondozó műhely került kiválasztása a Közép-magyarországi régióból.

Az MTM-hálózat feladata, hogy az egyes intézmények keretein belül módszertanilag megalapozott tehetségszűrést, tehetségazonosítást végezzen, illetve minden tehetséges tanuló számára az igényeinek és a képességeinek legmegfelelőbb tehetséggondozó, -fejlesztő programokat kínáljon, illetve közvetítsen. Továbbá az, hogy környezetében szakmai tanácsadást, konzultációt biztosítson a szülők, a pedagógusok, valamint a tehetségekkel foglalkozó szakemberek, intézmények számára.

 

A Nemzeti Tehetség Központ – a felsorolt célok elérése érdekében – komplex támogatási csomagokkal és programokkal segíti a címbirtokos intézményeket. Ilyen támogatások az akkreditált pedagógus-továbbképzések, tehetséges tanulókat támogató mentorprogramok, képesség- és tehetségfejlesztő eszközök, szülőket és szakembereket bevonó szakmai rendezvények, az MTM-eknek nyújtott szakmai konzultáció és tanácsadás, a szakmai együttműködés támogatása, publikációs lehetőség biztosítása stb.

„A Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. által megvalósított akkreditált pedagógus-továbbképzések elégedettségi visszajelzéseinek összegzései.”

2019 - November

2019 - December

2020 - Február

Mérési felelős
Személyiségformálás tehetségmentorálással

2020 - Január

Mérési felelős
Projektpedagógia
Tehetségbarát

2020 - Május

Személyiségformálás tehetségmentorálással

2020 - Június

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT

Nemzeti Tehetség Központ

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Telefon: +36 70 643 9365
cégjegyzékszám: 01-09-345481
adószám: 26798819-2-41